icon icon icon

Kiểm soát thang máy

Phần mềm kiểm soát thang máy

Kiểm soát phân tầng thang máy nhằm kiểm soát chặt chẽ, tăng cường an ninh cho hệ thống. Mỗi thẻ được phân quyền đi được một tầng hoặc một số tầng nhất định

DỰ ÁN